BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/BXD-VLXD
V/v: Xác nhận thiết bị đồng bộ, máy chính Dự án đầu tư chiều sâu Công ty CP Viglacera Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 06/VIH-KHĐT ngày 23/02/ 2010 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đề nghị Bộ xácnhận thiết bị đồng bộ, máy chính dây chuyền đồng bộ Dự án đầu tư kéo dài lò nungsố 1 và sản xuất gạch ốp ngoại thất Mozaic của Công ty.

Căn cứ quy định tại điểm 2.1.2 mụcB Thông tư số 85/2003/TT – BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc Hướngdẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vàBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Căn cứ hợp đồng số FORTEK-VIH 01/2010và FORTEK-VIH 02/2010 ký tháng 01/2010 giữa bên mua Công ty cổ phần ViglaceraHà Nội; bên bán Foshan Portek Machinery Corp.,Ltd (Trung Quốc) và bên xuất khẩuShenzhen Norinco Inducstries Co., Ltd (Trung Quốc) về việc cung cấp thiết bịcho Dự án đầu tư kéo dài lò nung số 1 và sản xuất gạch ốp ngoại thất Mozaic củaCông ty.

Bộ Xây dựng xác nhận: Toàn bộ máymóc thiết bị, vật tư, phụ tùng nhập khẩu trong hợp đồng số FORTEK-VIH 01/2010và FORTEK-VIH 02/2010 ký tháng 01/2010 giữa các bên nêu trên là lô hàng thiếtbị đồng bộ Dự án đầu tư kéo dài lò nung số 1 và sản xuất gạch ốp ngoại thấtMozaic của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội; Dây chuyền thiết bị này trong nướcchưa sản xuất được. Trong đó máy chính là Lò nung đồng bộ 2450/2170mm.

Đề nghị Tổng cục Hải quan làm cácthủ tục nhập khẩu cho dây chuyền thiết bị đồng bộ theo các hợp đồng nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp Hải Phòng;
- Công ty CP Viglacera Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

DANH MỤC

THIẾTBỊ, VẬT TƯ
(Kèm theo công văn số 12 /BXD – VLXD ngày 25 tháng 02 năm 2010)

STT

Danh mục thiết bị đồng bộ

ĐVT

Số lượng

I

Hợp đồng số FORTEK – VIH 01/2010

1

Modun sấy nằm 3 tầng đồng bộ (2500/2200mm)

Modul

3

2

Dẫn động bánh răng để thay thế dẫn động xích hiện tại.

m

52,8

3

Modun lò nung đồng bộ 2450/2170mm

(6 moduls vùng nung T1300, 1 modul vùng làm mát nhanh và 5 modul vùng làm mát)

Modul

12

4

Quạt hút 30 kw–Y8-39-8D

Chiếc

2

5

Quạt làm nguội nhanh 18.5 kw-9-26-11.No.5A

Chiếc

1

6

Quạt T40 cho vùng làm mát cuối cùng

Chiếc

18

7

Bàn con lăn trung gian trước khi vào sấy

Chiếc

1

8

Phần mở rộng của dỡ tải sấy nằm

Hệ

1

9

Bàn lăn trung gian để tập hợp gạch từ 2 dây chuyền tráng men trước khi đưa vào lò nung

Chiếc

1

II

Hợp đồng số FORTEK – VIH 02/2010

1

Khuôn gương 45x99mm/ 64hốc

Bộ

1

2

Bàn băng tải vận chuyển 1.4x4.2m

Hệ

1

3

Thiết bị hút chân không có thể di chuyển được kiểu R1

Chiếc

1

4

Dây chuyền vận chuyển đặc biệt bao gồm thiết bị tráng men

Hệ

1

5

Thiết bị hút chân không có thể di chuyển được kiểu R2

Chiếc

1

6

Tủ điều khiển

Chiếc

1

7

Bàn con lăn nạp tải bù

Chiếc

1

8

Bù chứa 90 m2

Chiếc

1

9

Bàn con lăn dỡ tải bù chứa

Chiếc

1

10

Thiết bị chuyển tấm nung

Hệ

1

11

Dây chuyền dán giấy đồng bộ

Hệ

1