BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CV-TCHI
V/v phối hợp tuyên truyền

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gialà cơ quan ngôn luận của Hệ thống Kho bạc Nhà nước; phát hành mỗi tháng 1 kỳ,được in 56 trang và phát hành rộng rãi đến các cơ quan chính quyền, đơn vị thụhưởng Ngân sách, các Doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Năm 2012, Kho bạc Nhà nước đã phốihợp với Tổng cục Hải quan tuyên truyền cơ chế chính sách cũng như kết quả hoạtđộng của ngành. Với sự phối kết hợp tích cực của các phóng viên, các cộng tácviên của hai đơn vị, nhiều bài viết về cơ chế chính sách; hoạt động của ngànhHải quan đã kịp thời đưa lên cổng thông tin portal của hệ thống KBNN và Tạp chíQLNQQG.

Để tiếp tục thực hiện tôt công táctuyên truyền trong năm 2013. Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhànước dự kiến xây dựng Diễn đàn Hải quan trên số 134 phát hành tháng 08/2013 nhằmcung cấp cho bạn đọc về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong nămvà tuyên truyền sâu rộng, về kết quả triển khai thủ tục hải quan điện tử, gươngđiển hình tiên tiến..., góp phần tích cực vào triển khai thực hiện nhiệm vụ củangành Hải quan nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Để “Diễn đàn Hải quan” được pháthành đúng thời gian dự kiến và đảm bảo nội dung, chất lượng, Kho bạc Nhà nướcđề nghị Tổng cục Hải quan hỗ trợ kinh phí và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợiđể phóng viên đi thực tế, khai thác thông tin xây dựng Diễn đàn (Có kế hoạchkèm theo).

Thông tin trao đổi, liên hệ đề nghịqua địa chỉ Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia điện thoại 04.62764300 máy lẻ88143 Email: [email protected]

Kho bạc Nhà nước trân trọng cảm ơnsự phối hợp giúp đỡ của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHI

KT. TỔNG BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Trần Mai Lâm

KẾ HOẠCH

XÂYDỰNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN HẢI QUAN” TRÊN TẠP CHÍ SỐ 134 THÁNG 08/2013

Nhằm tuyên truyền kịp thời, sâurộng, chính xác, khách quan và có hiệu quả về các hoạt động của ngành Hải quantrên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, giúp cho các đơn vị có liên quan hiểuvà chấp hành tốt các chính sách pháp luật hải quan, Tạp chí Quản lý Ngân quỹQuốc gia xây dựng chuyên mục Diễn đàn Hải quan trên số 134 xuất bản tháng08/2013 gồm các nội dung sau:

1. Dự thảo Luật hải quan sửa đổi.

2. Chống buôn lậu và gian lậnthương mại.

3. Kết quả triển khai thủ tục Hảiquan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP sáu tháng đầu năm.

4. Gương điển hình tiên tiến ngànhHải quan.