TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/GSQL-TH
V/v: vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 4185/HQHN-GSQL ngày 17/10/2013 của Cục Hảiquan TP Hà Nội về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E133108105670055 cấpngày 03/12/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội thì C/O mẫu E dẫntrên được cấp trong trường hợp C/O gốc ban đầu bị mất, thất lạc, hư hỏng theoquy định tại Điều 13, Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của BộCông Thương. Do đó, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O mẫu Ethì đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chấp nhận cho lô hàng được hưởng ưu đãitheo Hiệp định ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn