UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 12/SXD-QLXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 củaBộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Công bố số 5521/UBND-KTN5522 /UBND-KTN 5523/UBND-KTN 5524/UBND-KTN 5525/UBND-KTN 5526/UBND-KTN5527 /UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Bộ đơngiá xây dựng công trình năm 2014 bao gồm các tập đơn giá: giá ca máy và thiếtbị thi công; phần xây dựng; lắp đặt; khảo sát; sửa chữa; công ích đô thị; thínghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Bộ Đơngiá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 như sau:

I.Phạm vi áp dụng

1. BộĐơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 là một trong các cơ sở đểxác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ pháttriển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhànước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đốivới dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cónhững quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điềuước quốc tế đó.

2.Khuyến khích các dự án do các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nướcáp dụng bộ đơn giá này.

II.Phương pháp lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình xây dựng

Việclập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tạiThông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và Hướng dẫn 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng Bình Định. Trong đó, cần chú ý một sốđiểm như sau:

+ Đơngiá gốc được lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014(thay thế Bộ đơn giá năm 2006);

+ Chi phí nhân côngtrong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 đã tính cho lươngnhân công ở vùng IV là 1.900.000 đ/tháng. Do đó, chi phí nhân công trong dựtoán các công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn thì được nhân hệ số knc= 1,105 (vùng III), các địa phương khác knc = 1,000;

+ Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm2014 đã tính giá ca máy tại các địa phương ở vùng IV, có mức lương là 1.900.000đ/tháng. Các dự toán của công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn thì được tínhchênh lệch giá ca máy theo Công văn số 5521/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBNDtỉnh Bình Định;

III.Xử lý thực hiện chuyển tiếp

1.Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng mức đầu tư củacác dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình từ ngày 01/01/2014 trở vềsau đều phải lập dự toán, tổng mức đầu tư theo bộ đơn giá này.

2.Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệtdự toán, tổng mức đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhtrước ngày 01/01/2014 và Chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu, đã ký kếthợp đồng thi công xây lắp được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà khôngphải lập, phê duyệt lại dự toán, tổng mức đầu tư theo bộ đơn giá này. Việc điềuchỉnh giá, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2014 trở về sau căn cứtheo hợp đồng đã ký kết.

3.Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán hoặc Báocáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa triển khai đấu thầu hoặc đã đấu thầu nhưng chưaký kết hợp đồng thì Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát lại dự toán, giá gói thầu đãđược phê duyệt, điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo bộ đơn giá nàyđể xác định lại giá gói thầu cho phù hợp.

Dựtoán xây dựng công trình, giá gói thầu sau khi điều chỉnh không được vượt tổngmức đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư cótrách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Việc điềuchỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành từ ngày 01/01/2014 trở vềsau, do việc thay đổi mức lương tối thiểu cho các loại Hợp đồng thực hiện theođiều 49, điều 57 của Luật Đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước liên quan.

Trongquá trình thực hiện, áp dụng Bộ đơn giá tỉnh Bình Định năm 2014 nếu có vướngmắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướngdẫn hoặc Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu VT, QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo