BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/TCTK-PPCĐ
V/v thông báo mã số danh mục hành chính mới

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTgngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và mã số cácđơn vị hành chính của tỉnh, thành phố Việt Nam đến ngày 30/6/2004;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về việc thành lậpmới, chia tách, sát nhập đơn vị hành chính của một số tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh, Xã, Phường, Thịtrấn;

Tổng cục Thống kê thông báo danhsách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc từ ngày 01/01/2008 đếnngày 31/12/2008

Tổng cục Thống kê đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành cập nhật mã sốmới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê theo đúng các quyđịnh của Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin cần thiết xin liênhệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê vàcông nghệ thông tin

ĐT: (04) 37343782, e-mail:phuongphapchedo@gso.gov.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP, Vụ PPCĐ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 12/TCTK-PPCĐ thông báo mã số danh mục hành chính mới