BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 120/BXD-KTXD
V/v nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010

Kính gửi : Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịchcác dân tộc Việt Nam.

Trả lời công văn số 276/CV-LVH ngày 18/8/2010 của Ban Quảnlý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc ký hợp đồng với nhà thầuphụ trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì:“Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồngthì phải được chủ đầu tư chấp thuận, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;Nhà thầu chính hoặc tổng thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiếnđộ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và cáccông việc do các nhà thầu phụ thực hiện”.

2. Trường hợp Quý cơ quan nêu tại công văn số 276/CV-LVH n ếu nhà thầu chính đã có công văn gửi chủ đầu tư đề nghị được ký hợp đồng vớinhà thầu phụ để hoàn thành các công việc còn lại của hợp đồng thì chủ đầu tư cóquyền chấp thuận (nếu thấy nhà thầu phụ đủ điều kiện) hoặc không chấp thuận(nếu thấy nhà thầu phụ không đủ điều kiện) thực hiện khối lượng công việc đó. Nhàthầu chính vẫn phải chịu mọi trách nhiệm trước chủ đầu tư về các nội dung đã kýkết trong hợp đồng với chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam căn cứ để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh