công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 120 TC/TCT NGÀY 7 THÁNG 01 NĂM 2002
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TÍNH THUẾ NK

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 3259/TCHQ-KTTTT ngày 01/8/2001 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý điều chỉnhgiảm giá tính thuế tối thiểu trong phạm vi 10% đối với mặt hàng bộ linh kiện xemáy theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại Côngvăn số 2662 VPCP-KTTT ngày 18/6/2001 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Nếu thực tế tại thời điểm từ ngày 01/08/1999 (ngày có hiệulực của Quyết định 68/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) đến ngày22/10/1999 (ngày có hiệu lực điều chỉnh của Quyết định số 363/1999/QĐ-TCHQ củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) mà mặt hàng bộ linh kiện CKD xe máy nhậpkhẩu có biến động giảm giá thì đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện áp dụng mứcgiá tối thiểu đã được điều chỉnh tại Quyết định số 363/1999/QĐ-TCHQ của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan để tính thuế đối với tất cả các doanh nghiệp cónhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện CKD xe máy đổi hàng với Lào trong cùng thờiđiểm nói trên.

Để tránh tình trạng lợi dụng, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉđạo Hải quan các địa phương kiểm tra hồ sơ nhập khẩu để tính lại số thuế nhậpkhẩu doanh nghiệp phải nộp, ra quyết định điều chỉnh theo đúng thẩm quyền. Sốthuế NK được giảm do giảm giá tính thuế được cấn trừ vào số thuế NK phải nộpcủa đơn vị hoặc được hoàn trả theo quy định. Trường hợp được hoàn trả thì cơquan Hải quan phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị để phốihợp thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan tổng hợp các trường hợpđược điều chỉnh giảm thuế để báo cáo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan phối hợp xử lý.