BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG
THỦY VĂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/TCKTTV-VP V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Thực hiện Công văn số 492/BTNMT-VP ngày 29/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; xét tính chất, yêu cầu của công tác khí tượng thủy văn (KTTV), Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục tiếp tục triển khai xây dựng phương án làm việc của đơn vị theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan điểm “chống dịch như chống giặc” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Bố trí triển khai thực hiện phương án làm việc từ ngày 01/02/2021 cho cán bộ, công chức, viên chức trực hằng ngày tại công sở và sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà riêng qua mạng internet với tinh thần bám sát và bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu theo Khẩu hiệu hành động của Ngành: “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời” trong mọi tình huống diễn bến dịch, bệnh. Trong đó, lưu ý bảo đảm các yêu cầu trực công tác, bao gồm trực ngoài giờ hành chính, cụ thể như sau:

- Trực tác nghiệp của Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia, đặc biệt là Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về dự báo, cảnh báo, truyền tin KTTV;

- Trực ca quan trắc, trực kỹ thuật;

- Trực bảo đảm hệ thống thông tin hoạt động thông suốt trong thu nhận, truyền phát số liệu phục vụ công tác dự báo KTTV; bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống mạng internet;

- Trực bảo đảm hệ thống trực tuyến hoạt động thông suốt, phục vụ công tác hội thảo nghiệp vụ dự báo, công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục KTTV và các đơn vị trực thuộc;

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

- Trực xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu phải đến làm việc tại công sở.

c) Tổ chức triệt để các cuộc họp, làm việc theo hình thức trực tuyến; bảo đảm giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp, họp; xây dựng phương án bố trí cán bộ trực, làm việc tại trụ sở theo hướng giảm tối đa có thể số lượng người làm việc tại trụ sở chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến công sở làm việc

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng phương án gửi về Tổng cục KTTV (qua Văn phòng Tổng cục) để tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng, theo hướng như sau:

- Các đơn vị Khối cơ quan Tổng cục: Xây dựng phương án cụ thể báo cáo trực tiếp Lãnh đạo Tổng cục phụ trách đơn vị; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trong thời gian áp dụng phương án.

- Các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương:

+ Các đơn vị liên quan trực tiếp tới công tác dự báo, gồm Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, Đài Khí tượng cao không, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Bố trí từ 30-50% lãnh đạo, cán bộ chuyên môn.

+ Các đơn vị khác, gồm Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV, Ban Quản lý các Dự án KTTV, Tạp chí KTTV, Liên đoàn Khảo sát KTTV: Bố trí 20-30% lãnh đạo và cán bộ chuyên môn.

- Các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh và các trạm:

+ Đài KTTV khu vực bố trí tối đa mỗi bộ phận 01 lãnh đạo và 03-05 cán bộ chuyên môn.

+ Đài KTTV tỉnh bố trí tối đa 01 lãnh đạo và 02 cán bộ chuyên môn.

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

+ Các trạm KTTV bố trí tối đa 01 cán bộ chuyên môn trực theo ca.

d) Quản lý tuyệt đối an toàn trụ sở, nhà làm việc theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; tổ chức sổ đăng ký và các phương thức phù hợp để bảo đảm, theo dõi chặt chẽ việc khách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến và rời khỏi trụ sở, nhà làm việc thuộc Tổng cục; áp dụng việc tiếp khách trong phòng khách chung của cơ quan, đơn vị, đặc biệt tại trụ sở Tổng cục, hạn chế tối đa việc tiếp khách tại chỗ làm việc; không sử dụng điều hòa trung tâm.

đ) Tổ chức thông báo ngay tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã di chuyển, có mặt tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các địa điểm có dịch bệnh khác trong khoảng thời gian 07 ngày qua tạm thời thực hiện cách ly, làm việc tại nhà; lập danh sách các trường hợp nêu trên, đồng thời báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường khác tại cơ quan, đơn vị về Tổng cục KTTV (qua Văn phòng Tổng cục).

Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm thường xuyên cập nhật, gửi danh sách các địa điểm có dịch, bệnh Covid tới Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc để có các biện pháp xử lý và kịp thời phòng, chống dịch phù hợp.

e) Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV chủ trì rà soát, bố trí, bảo đảm các tài khoản cá nhân để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động truy cập phục vụ dự báo KTTV, họp trực tuyến của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục

a) Chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt về chất lượng, tiến độ các công việc, nhiệm vụ được giao, dù trong bất kỳ hình thức làm việc tại trụ sở hoặc trong thời gian làm việc tại nhà riêng giải quyết công việc qua mạng internet. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở, nơi tập trung đông người; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đặc biệt trước khi tham dự các cuộc họp.

b) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật trong việc phòng, chống dịch của bản thân.

Phải có bản cam kết với cơ quan, đơn vị về việc tuân thủ các yêu cầu làm việc tại nhà riêng theo phương án được duyệt; thường xuyên giữ liên lạc và sẵn sàng đến cơ quan, đơn vị giải quyết công việc khi được yêu cầu; khi có nhu cầu di chuyển ra ngoài địa phương trong thời gian làm việc tại nhà riêng phải xin phép và được sự đồng ý của Thủ trưởng cấp trên trực tiếp.

c) Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại đường dẫn tokhaiyte.vn (hoặc ứng dụng NCOVI); thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan y tế, nghiên cứu, thực hiện theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 (có file đính kèm).

>> Xem thêm:  Những vấn đề về chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội

3. Đoàn Thanh niên CSHCM các cấp thuộc Tổng cục:

a) Tiếp tục tổ chức lực lượng xung kích theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại tất cả các trụ sở, cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

b) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ duy trì việc đo thân nhiệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách khi vào cơ quan, đơn vị.

Trên đây là các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn thể Ngành KTTV, Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị báo cáo về Tổng cục KTTV (qua Văn phòng Tổng cục) để xem xét, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo quốc gia PCDB COVID-19 (để b/c);
- BCĐ Trung ương về PCTT (để b/c);
- BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV;
- Các đơn vị có trụ sở tại Tòa nhà Tổng cục;
- Tổ QLKT trụ sở Tổng cục (để th/hiện);
- Tổ Bảo vệ trụ sở Tổng cục (để th/hiện);
- Lưu: VT, VP (TCCB), M2.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Hồng Thái