BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 120/TCMT-KSON
V/v triển khai công tác quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các quy định của Luật Bảovệ môi trường, Tổng cục Môi trường hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thànhphố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về quan trắc và lậpBáo cáo Hiện trạng môi trường như sau:

1. Quan trắc môi trường

1.1. Căn cứ Chương trình/Kế hoạch Quantrắc môi trường hoặc Quy hoạch Mạng lưới quan trắc môi trường (sau đây gọi chunglà Kế hoạch Quan trắc môi trường) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phêduyệt, tiến hành lập kế hoạch, dự kiến phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiệnquan trắc môi trường năm 2010 trên địa bàn tỉnh/thành phố. Báo cáo tổng hợp vàbáo cáo kết quả các đợt quan trắc môi trường của địa phương năm 2010 gửi vềTổng cục Môi trường trước ngày 31 tháng 01 năm 2011.

1.2. Đối với các địa phương chưa cóKế hoạch Quan trắc môi trường, đề nghị sớm triển khai xây dựng và trình cấp thẩmquyền phê duyệt để thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.Tổng cục Môi trường đề nghị quý Sở gửi bản Kế hoạch Quan trắc môi trường đượcphê duyệt về Tổng cục Môi trường để phối hợp theo dõi và hướng dẫn thực hiện.

1.3. Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức,cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện quan trắc tác độngmôi trường theo quy định tại Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môitrường/Cam kết Bảo vệ môi trường.

2. Lập báo cáo Hiện trạng môi trườngnăm 2010

2.1. Tiếp theo Công văn số 657/TCMT ,ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục Môi trường về việc Hướng dẫn lập Báo cáoHiện trạng môi trường của địa phương năm 2010, đề nghị quý Sở tiếp tục hoànthiện đề cương chi tiết và sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thờikhẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo Hiện trạngmôi trường của địa phương mình. Báo cáo năm 2010 với nội dung tổng quan về tìnhhình môi trường giai đoạn 5 năm (2005 – 2010) trên địa bàn được trình Hội đồngnhân dân Tỉnh để xem xét và phê duyệt định hướng phát triển kinh tế - xã hộibền vững của Tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Tùy theo đặc thù của từng tỉnh/thànhphố, báo cáo nên tập trung vào các vấn đề môi trường bức xúc, cần quan tâm vàưu tiên giải quyết (ví dụ: ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, chất thảirắn ở nông thôn, đô thị, làng nghề, khu công nghiệp; môi trường lưu vực sông,biển và ven biển, …), đồng thời đánh giá hiệu quả và những bất cập trong côngtác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương để kiến nghị và đề xuấtcác giải pháp khắc phục.

2.2. Đề nghị gửi Báo cáo Hiện trạngmôi trường 5 năm (2005 – 2010) của địa phương (01 file máy tính và 03 bản giấy)về Tổng cục Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2010 để kịp thời cập nhật và tổnghợp vào Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2010 sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp cuốinăm.

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Kinh phí để tổ chức thực hiện cáchoạt động quan trắc và lập Báo cáo Hiện trạng môi trường được bố trí từ nguồnngân sách sự nghiệp môi trường của Tỉnh dành cho công tác bảo vệ môi trường ởđịa phương hàng năm.

3.2. Việc dự toán và chi tiêu tài chínhcho hoạt động quan trắc và lập Báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2010 phải bảođảm theo đúng các quy định về định mức và quản lý chi tiêu tài chính từ nguồnngân sách nhà nước.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ vớiCục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường:

Địa chỉ: Số 409 Kim Mã, Ba Đình, HàNội.

Điện thoại: 04-3 7713174; Fax: 04-37713176.

Email: [email protected] hoặ[email protected]

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ (để chỉ đạo thực hiện);
- Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến (để báo cáo);
- Vụ KH-TC (để phối hợp);
- TT Quan trắc MT (để phối hợp);
- Lưu: VT, QT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Kế Sơn