TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/TLĐ
V/v đính chính tài liệu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các Công đoàn ngành Trung ương
- Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ

I- Về đính chính tài liệu sai sót.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đính chính sai sóttại Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 168/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 1 năm 2013; Quy chế Quản lý tài chính công đoànban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 1 năm 2013; Quy định vềthu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 171/QĐ-TLĐngày 9 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

1- Quy định phân phối nguồn thu tài chính côngđoàn.

Trang 4: Điều 6 Khoản 1 khổ 2 thay gạch (-) bằngđiểm "b".

2- Quy chế quản lý tài chính công đoàn.

Trang 4: Điều 6, Khoản 5, điểm a:

- Khổ 2, ý thứ nhất sau chữ Nhà nước cấp bổ sung"qua Tổng Liên đoàn".

- Khổ 4, bỏ "từ 2 tỷ đồng trở lên" ở phầncuối câu. Phần trong ngoặc được viết lại: "trừ Điều lệ doanh nghiệp côngđoàn có Quy định khác".

Trang 7: Điều 16 phần mở đầu, khổ 3 thay "kiểmđịnh quyết toán" bằng "thẩm định quyết toán".

3- Quy định về thu, chi, quản lý tài chính côngđoàn cơ sở.

- Trang 3: Điều 5, khoản 2b "30%", đượcsửa lại "60%" và bổ sung chi hỗ trợ tham quan du lịch không quá 10%,chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn không quá 20% tổng số thu kinh phí và đoàn phícông đoàn cơ sở được sử dụng; Khoản 2c được sửa lại "chi quản lý hànhchính 10%".

Đề nghị các đơn vị đính chính các lỗi trên của cácQuy định trước khi sao gửi cho các cấp công đoàn thực hiện (Xin gửi kèm theocác trang của các quy định đã đính chính).

II- Về dịch tài liệu sang tiếng Anh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dịch sang tiếngAnh Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng quản lý nguồn thu kinh phícông đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013 của TổngLiên đoàn yêu cầu các đơn vị sao gửi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài để phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP TLĐ

TL/ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phạm Đình Ngưu