THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 120/TTg-KTN
V/v tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 4218/EVN-TCKT ngày 14 tháng 11 năm 2011) và ý kiến của Bộ Tài chính (công vănsố 378/BTC-QLCS ngày 10 tháng 01 năm 2012) về tiền thuê đất của hệ thống đườngdây truyền tải điện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chưa thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyềntải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải