BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1200/BNN-XD
V/v Dò tìm xử lý bom mìn vật nổ lòng hồ Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Quảng Bình

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPTNT Quảng Bình tại Văn bản số 1422/BC-SNN ngày 21/9/2010 kèm Văn bản số 2260/UBND ngày 21/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc rà phá bom mìn, vậtnổ để phục vụ công tác phát quang, thu dọn lòng hồ công trình Hồ chứa nước ThácChuối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cần xem xét kỹ việc bổ sung côngtác xử lý bom mìn, vật nổ lòng hồ Thác Chuối, chỉ thực hiện những nội dung thựcsự cần thiết, bảo đảm an toàn cho công tác phát quang thu dọn lòng hồ, không tổchức rà phá bom mìn đối với diện tích rừng trồng.

2. Giao cho Chủ đầu tư (SởNN&PTNT Quảng Bình) căn cứ mức độ, sự cần thiết, báo cáo UBND tỉnh QuảngBình xin ý kiến về nội dung thực hiện; tổ chức thẩm định, phê duyệt bổ sungcông tác rà phá bom mìn, vật nổ để phục vụ công tác phát quang thu dọn lòng hồcông trình Hồ chứa nước Thác Chuối và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Quá trình thực hiện Chủ đầu tưcần lưu ý: những nội dung công việc thực hiện trong quá trình thu dọn mặt bằngđể thăm dò bom, mìn trùng với nội dung quy định trong công tác phát quang thudọn lòng hồ thì giảm trừ kinh phí trong gói thầu thực hiện nội dung công việcnày; giám sát chặt chẽ công tác thu dọn, vệ sinh lòng hồ theo đúng quy định,đặc biệt phải lưu ý công tác thu gom, đốt thảo mộc, bảo đảm an toàn tuyệt đốicho người thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng