BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1200/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 2129/BXD-TCLĐ ngày 27/12/2002 của Bộ Xây dựng về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3590TC/TCDN, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính Phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Xây dựng K2 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

2. Tiền lương và tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Xây dựng ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Xây dựng ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xây dựng K2 và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng