BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1200/TCHQ-GSQL
V/v trả lời thắc mắc của độc giả

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Báo Đầu tư – Bộ Kế hoạch và đầu tư

Phúc đáp công văn số 93/BĐT-ĐTngày 17/02/2009 của Báo Đầu tư về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1) Trong đơn thư phản ánh của bàKhanh có nêu “vào những ngày đầu tháng 02 năm 2009 tôi có đi công tác tạiCampuchia và về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Tây Ninh”. Qua hệ thốngquản lý theo dõi của Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài và Bộ đội Biên phòng cửakhẩu Mộc Bài thì trong khoảng thời gian nêu trên bà Khanh không làm thủ tụcxuất cảnh và nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên, theo báo cáo của CụcHải quan tỉnh Tây Ninh (là đơn vị quản lý trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩuMộc Bài) trong khoảng thời gian từ ngày 19/02/2008 đến ngày 19/02/2009 tại cửakhẩu Mộc Bài bà Khanh đã xuất cảnh 01 lần vào ngày 01/01/2009 và nhập cảnh 01lần vào ngày 02/01/2009 (bà Khanh xuất cảnh và nhập cảnh cách nhau 01 ngày).Như vậy, bà Khanh không thuộc đối tượng người xuất nhập cảnh thường xuyên qualại biên giới trong phạm vi quản lý theo dõi của Chi cục Hải quan cửa khẩu MộcBài.

2) Về thái độ ứng xử của côngchức hải quan khi làm thủ tục đối với hành lý mang theo cùng chuyến nhập cảnhtại ca trực từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 02/01/2009 (là thời gian bà Khanh nhậpcảnh tại cửa khẩu Mộc Bài) không có công chức hải quan tên Tùng như bà Khanh đãphản ánh trong Đơn thư mà trên Tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh số AC 0520138 dobà Khanh khai báo và được lưu trữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài có đóngdấu công chức mang tên Võ Văn Giàu; ngoài ra trên Tờ khai nêu trên còn cho thấykhi bà Khanh nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài đã khai mục đích nhập cảnh là “thămthân nhân” không phải là bà đi công tác như đã nêu trong Đơn thư;

Tổng cục Hải quan phúc đáp nộidung trên để quý Báo được biết và trân trọng sự hợp tác của quý Báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bà Nguyễn Thị Khanh – địa chỉ: Isukhanhnguyen@yahoo.com.vn (thay trả lời);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để th/hiện);
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh