BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 1200/TCHQ-TXNK

V/v: Thuế NPL dư thừa sau thanh khoản của Công ty CP giầy Thống Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 797/HQHP-TXNK ngày 21/2/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu dư tiêu hủy sau thanh khoản hợp đồng gia công của Công ty cổ phần giầy Thống Nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Điều 100, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm sau khi thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủy được xử lý như sau:

- Nếu nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan (đã được cơ quan hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản) khi tiêu hủy không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Nếu nằm ngoài định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan khi tiêu hủy phải nộp đủ thuế nhập khẩu theo quy định.

(Quy định này có hiệu lực đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 01/10/2010)

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng