BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 1200/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế TTĐB.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế TP.Đà Nẵng.
Trả lời công văn số 369/CT-KK &KTT ngày 22/02/2011 của Cục Thuế TP.Đà Nẵng về việc thuế suất thuế TTĐB đối với hoạt động trò chơi điện tử có thưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 thì thuế suất thuế TTĐB đối với dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng là 30%.
Tại Điều 10 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định:“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
2. Bãi bỏ các quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 ; Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 , trừ các quy định đối với mặt hàng rượu và bia tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009."
Trường hợp Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng thì Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TTĐB với thuế suất 30% kể từ ngày 01/04/2009 là ngày Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 có hiệu lực thi hành.
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT (2b), Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, TTHT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam