BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/BNN-XD
V/v duyệt dự toán chi phí chương trình OSDP tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Dương.

Phúc đáp văn bản số 989/UBND-KTNngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự toán chi phíchương trình OSDP tỉnh Bình Dương, dự án Thủy lợi Phước Hòa, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có một số ý kiến như sau:

Đối với các phần việc không thựchiện của hợp đồng ban đầu (Phần cạnh tranh trong gói thầu OSDP tỉnh Bình Dươngcó giá trúng thầu là giá trọn gói theo quyết định số 1501/QĐ-BNN-XD ngày01/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT): Theo Hợp đồng được ký kết(theo mẫu của Nhà tài trợ) và quy định hiện hành sẽ được thanh toán 100% giátrị sau khi nhà thầu tư vấn thực hiện 100% khối lượng công việc và được chủ đầutư nghiệm thu. Như vậy, nếu do yêu cầu của Chủ đầu tư mà Nhà thầu trúng thầukhông thực hiện một số công việc như hợp đồng đã ký thì phải giảm trừ giá trịtương ứng của các công việc này. Chủ đầu tư và nhà thầu cần thống nhất quy đổikhối lượng thực hiện của các công việc tương ứng với số công chuyên gia cầnthiết và thực hiện giảm trừ giá trị từng mục công việc không thực hiện bằngviệc giảm trừ số công chuyên gia tương ứng. Giá trị giảm trừ căn cứ vào giá hợpđồng đã ký kết hoặc giá dự toán tại thời điểm đấu thầu (nếu không phân tíchđược từ giá hợp đồng).

Đối với các công việc mới không cótrong hợp đồng ban đầu (khối lượng phát sinh), chủ đầu tư thương thảo với Nhàthầu trong việc xác định số công chuyên gia tương ứng và căn cứ hợp đồng đã kýđể thương thảo bổ sung giá hợp đồng cho nhà thầu như quy định tại Điều 35 Nghịđịnh 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn hợp đồng xây dựng.Hợp đồng điều chỉnh bổ sung chỉ được ký kết khi có sự đồng thuận của Nhà tàitrợ.

Trên đây là một số ý kiến của BộNông nghiệp & PTNT, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 9;
- Lưu VT, XDCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng