TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1201/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn phân loại trước hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Viễn Tín
25 Hùng Vương - Phường 4 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 140106 CV/VT không đề ngày của Công ty hỏi về việc phân loại trước mặt hàng board mạch và tấm màn hình tinh thể lỏng dùng lắp ráp ti vi màn hình tinh thể lỏng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục IV phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa trước khi xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18.12.2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc