BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1201/TM-KH
V/v Góp ý TCVN Phân bón-Ghi nhãn

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Trung tâm Tiêu Chuẩn Chất lượng

Bộ Thương mại đã nhận được bản Dự thảo TCVN Phân bón - Ghi nhãn - Cách trình bày và công bố. Sau khi nghiên cứu bản Dự thảo; Chúng tôi xin có một số ý kiến sau:

Nhìn chung chúng tôi thống nhất với nội dung của bản Dự thảo, Song đề nghị cần xem xét một số điểm sau:

1. Phạm vi áp dụng:

- Trong tiêu chuẩn này nội dung của các phần nêu trên trong tiêu chuẩn mới chỉ tập trung vào các quy định để thể hiện về nhãn hàng hoá của phân bón, chưa thấy có những quy định về nhãn của loại phân bón.

- Đề nghị thêm từ “các loại” trước từ phân bón

3. Nguyên tắc:

- Đề nghị đổi từ: ‘Kích thước” thành “Khối lượng phân bón trong bao bì”.

- Quy định về kích thước bao bì đề nghị quy định từ nhỏ đến lớn

5. Vật chứa (bao bì) đã đánh dấu trước:

5.11.Đổi từ: “Không gian vị trí” thành từ “Diện tích”.

Bảng 1: Tỷ số của ba cỡ chữ:

- Tỷ số lớn nhất : Thêm số 1 trước 2,5.

Bảng 2. Kích cỡ chức của lời công bố:

- Tên và địa chỉ của người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm Marketing đề nghị đổi thành “Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối”.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại:Rất mong đồng chí nghiên cứu xem xét để hoàn chỉnh bản dự thảo.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
P VỤ TRƯỞNG
Vũ Trường Khang