BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/TT-CLT
V/v: Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2014, ứng phó với bão số 2 (Ramma sun)

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn các tỉnh phía Bắc

Theo số liệu báo cáo nhanh của cácđịa phương, đến 15/7/2014; Các tỉnh ĐBSH và TDMNPB đã gieo cấy được850.000/985.000 ha (đạt trên 85% kế hoạch diện tích), Các tỉnh Bắc trung bộ đãhoàn thành gieo cấy lúa hè thu và lúa mùa; lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánhrộ, một số vùng gieo cấy sớm đã bước vào phân hóa đòng; Khu vừng đồng bằng sôngHồng chủ yếu đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh, lúa chưa tăng trưởng chiềucao.

Hiện khu vực biển phía đôngPhilippine đã xuất hiện cơn bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15 có tên Quốc tếlà Ramma sun; Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và các đài dự báo trênthế giới dự báo cơn bão Ramma sun sẽ vượt qua đảo Ludông vào khu vực biển Đôngvà di chuyển theo hướng tây-tây bắc, vượt qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc Bộ ngày18-19/7. Đây là cơn bão mạnh và diễn biến còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; dự báobão sẽ gây mưa lớn 200-300 mm cho các tỉnh khu vực Bắc trung bộ và Bắc bộ. Khảnăng gây ngập úng cho lúa mới cấy là rất cao, nhất là với vùng thung lũng miềnnúi phía bắc, vùng thấp trũng đồng bằng sông Hồng. Để chủ động ứng phó và đảmbảo có các phương án hạn chế tối đa tình trạng úng ngập gây chết lúa sau cấy;Cục trồng trọt đề nghị các Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh phía bắc khẩntrương tập trung chỉ đạo các công việc sau:

1. Khoanh vùng có nguy cơ ngập úngcao để có các kịch bản và phương án xử lý nhanh, tiêu úng kịp thời.

2. Chủ động tiêu cạn nước đệm trênhệ thống sông trục và kênh mương nội đồng, giữ nước nông mặt ruộng; Huy độngcác lực lượng khơi thông cửa các cống tiêu và giải phóng dòng chảy, thu dọnđăng đó, vó bè trước khi có mưa lớn xảy ra do hoàn lưu bão, đảm bảo tiêu nướcnhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng.

3. Thực tế nhiều địa phương do ảnhhưởng của việc xây dựng các công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp trênđất lúa, hệ thống thủy lợi bị phá vỡ, thường gây ngập úng lâu ngày khi có mưalớn do không tiêu kịp bằng tự chảy, cần chủ động phương án tiêu động lực bằngcác máy bơm điện, bơm dầu…

4. Khoanh vùng, bảo vệ diện tích mạcòn lại và mạ dự phòng, đồng thời chuyển bị đủ cơ số hạt giống với các giốnglúa cực ngắn ngày, ngắn ngày cho phương án phải gieo cấy lại;

5. Khuyến cáo nông dân khơi thông,nạo vét mương máng, đầu luống ở các vùng rau màu, chuyên màu, chuyển bị hạtgiống rau màu cho các vùng này để sẵn sàng gieo cấy lại phòng mưa lớn gây khanhiếm nguồn cung rau.

6. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sáttình hình sản xuất, diễn biến mưa bão, tổng hợp tình hình sản xuất nông nghiệpbáo cáo về Bộ NN&PTNT qua Cục trồng trọt để báo cáo ban chỉ huy phòng chốnglụt bão Trung ương.

Nhận công văn này, đề nghị Sở nôngnghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Báo NNVN (để đưa tin);
- Website cục trồng trọt.
- Lưu VT, CLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Xuân Định