VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 1201/VPCP-KTN

V/v: Quản lý, cấp phép khai thác điểm vàng sa khoáng Nam thung lũng Khắc Kiệm, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 1766/UBND-TNMT ngày 16 tháng 10 năm 2009), ý kiến các Bộ: Công thương (công văn số 11139/BCT-CNNg ngày 05 tháng 11 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 141/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 01 năm 2010) về việc quản lý, cấp phép khai thác điểm vàng sa khoáng Nam thung lũng Khắc Kiệm, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản điểm quặng vàng sa khoáng Nam thung lũng Khắc Kiệm (diện tích 10,94 ha), xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ ổn định trật tự, an ninh xã hội tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý