BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1201/XD-CĐ
V/v quy định chi tiết việc cung cấp Thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Chủ đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
- Các đơn vị thuộc Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với BộTài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấuthầu.

Để đảm bảo thống nhất việc cung cấpthông tin và chi phí liên quan đến việc đăng tải thông tin về đấu thầu theođúng biểu mẫu và mức quy định, Cục Quản lý Xây dựng công trình thông báo đếncác Chủ đầu tư, đơn vị liên quan cần chủ động khai thác nội dung văn bản nêutrên tại trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ sau:

->http://www.thongtindauthau.com.vn

-> Văn bản Pháp luật về Đấu thầu

-> Thông tư số20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Yêu cầu các Chủ đầu tư và đơn vịliên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Lưu VT, XD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Quang