BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Đưa hàng vào địa điểm tập kết tại cửa khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
Qua xem xét nội dung báo cáo tại Tờ trình số 194/TTR-HQBP ngày 25/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc cho phép doanh nghiệp được đưa vào địa điểm tập kết tại khu vực cửa khẩu Hoàng Diệu, do địa điểm này đã được xây dựng, có hàng rào kiên cố, có nhà cho cán bộ, công chức và nhân viên hải quan làm việc, mặt nền được gia cố đảm bảo cho phương tiện vận tải ra vào thuận lợi, bình điện hạ thế đủ chiếu sáng và đảm bảo cho hoạt động tại bãi. Thời gian thực hiện đến hết 30/6/2014.
Các địa điểm khác do đang trong giai đoạn san lấp hoặc chưa có đơn vị quản lý, chưa đáp ứng đủ diện tích, chưa có hàng rào kiên cố hoặc chưa có địa điểm xây dựng,… nên trước mắt, Tổng cục Hải quan chưa đồng ý cho phép đưa hàng hóa vào tập kết tại các địa điểm này.
2/ Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành bố trí nhân lực, tổ chức quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào địa điểm tập kết hàng hóa XNK và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành.
3/ Cục Hải quan tỉnh Bình Phước sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và làm thủ tục báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK theo quy định.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh