BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1202/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai hàng quá cảnh bị thất lạc

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 1438/HQTN-NV ngày 18/11/2008 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc thanh khoản31 tờ khai hàng quá cảnh (gồm bản lưu hải quan và bản lưu người khai hải quan)bị thất lạc của Công ty TNHH Thương mại Âu Châu. Sau khi yêu cầu Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảngSài Gòn KV1 và cảng Sài Gòn KV4 về việc thực hiện thủ tục xuất cảnh đối với 31lô hàng quá cảnh tương đương với 31 tờ khai hàng quá cảnh đã được đăng ký tờkhai và làm thủ tục nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh;qua nghiên cứu hồ sơ, thì hồ sơ do Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh cung cấp có mộtsố điểm chưa thống nhất (như danh sách thống kê có 32 tờ khai thất lạc; sốlượng tờ khai cung cấp có 28, trong khi báo cáo thất lạc 31 tờ khai), Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý vi phạm thanh khoảntờ khai:

Yêu cầu Cục HQ Tây Ninh tiếnhành kiểm tra, xác minh rõ lại việc Công ty để thất lạc 31 tờ khai (gồm bản lưuhải quan và bản lưu người khai hải quan). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xácminh, nếu việc tái xuất đúng và đủ chủng loại, số lượng hàng hoá so với nhậpquá cảnh căn cứ kết quả hồi báo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thì tiến hànhthanh khoản hồ sơ, đồng thời căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực hải quan đối với công ty TNHH Thuơng mại Âu Châu.

2. Về thời hạn thanh khoản tờkhai hàng quá cảnh:

Về nguyên tắc, ngay sau khidoanh nghiệp hoàn thành thủ tục xuất cảnh từng lô hàng quá cảnh theo từng tờkhai thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Chi cục Hảiquan cửa khẩu nơi đã đăng ký tờ khai và làm thủ tục nhập cảnh hàng quá cảnh đểtiến hành thủ tục thanh khoản tờ khai theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh TâyNinh làm rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan khi để thất lạc tờ khai bản lưuhải quan và báo cáo Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý) kết quả xử lý cụ thể vụ việcnêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh TâyNinh thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh