BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1202/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 33/CV ngày 25/11/2004 của Công ty Đầu tưthương mại XNK An Sinh kiến nghị về giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chởkhách do Hàn Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông quangày 26/12/1991 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 20/05/1998; Nghị định số 54/CP ngày28/08/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giátính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương thì:

Đềnghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ của các lôhàng do Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh nhập khẩu theo các tờ khai hàngnhập khẩu số 3421 KV3/NKDÔ, 3422 KV3/NKDÔ, 3423 KV3/NKDÔ, 3426 KV3/NKDÔ, 3427 KV3/NKDÔngày 30/11/2001 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, nếuđúng hàng được xếp lên tàu ngày 03/11/2001 thì áp dụng tính thuế theo mứcgiá thực tế Công ty đã thanh toán với khách hàng nước ngoài. Đề nghị CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh xác định chính xác mức giá Công ty thực thanh toán chocác lô hàng này để tính thuế. Trường hợp sau khi kiểm tra phát hiện mức giáthực tế Công ty đã thanh toán với khách hàng nước ngoài thấp hơn mức giá ghitrên hợp đồng mua bán ngoại thương thì áp dụng tính thuế theo mức giá ghi trênhợp đồng mua bán ngoại thương.

Tổngcục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP (2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An