BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1202/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với mặt hàng vitamin

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Zagro Việt Nam;
(Lô 9, Đường 5, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai)
- Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam;
(KCN Nhơn Trạch III, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1806/HQBD-TXNK ngày 22/7/2014 củaCục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 1883/HQĐNa-KTSTQ ngày 20/8/2014 của CụcHải quan tỉnh Đồng Nai, công văn ngày 17/12/2014 của Công ty TNHH Zago ViệtNam, công văn số 11- 2014/THQĐ ngày 13/11/2014 của Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam vềthuế giá trị gia tăng mặt hàng vitamin nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Bộ Tài chính đã có các công văn: số 16664/BTC-TCHQngày 02/12/2013 hướng dẫn về thuế GTGT đối với phụ gia, chế phẩm, chất bổ sungtrong thức ăn chăn nuôi; số 5680/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 hướng dẫn về thuế GTGTđối với mặt hàng vitamin phục vụ sản xuất thuốc.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có công vănsố 1433/CN-TĂCN ngày 17/11/2014 v/v thuế GTGT đối với vitamin dùng trong sản xuấtthức ăn chăn nuôi. Theo đó:“Trong chăn nuôi gia súc và gia cầm, nhiều loạivitamin cần sử dụng để bổ sung cho vật nuôi thông qua việc trộn vào thức ănchăn nuôi .... Các vitamin này...được hiểu là “thức ăn bổ sung” theo định nghĩatại điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. ... Các DN khai báo nhập khẩuvitamin để sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định ...là phù hợp”.

Căn cứ các công văn nêu trên, trường hợp mặt hàngvitamin nhập khẩu trước ngày 01/01/2015 nếu được xác định là thức ăn chăn nuôi(thức ăn bổ sung) theo quy định của pháp luật về thức ăn chăn nuôi (Nghị định số08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hànhNghị định này) thì thực hiện theo công văn số 16664/BTC-TCHQ ngày 02/12/2013 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnhBình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Zago Việt Nam, Công tyTNHH Y.S.P Việt Nam biết, thực hiện./


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, TCT (để phối hợp);
- Cục KTSTQ, Vụ PC (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK - Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái