BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1203/TCHQ-VP
V/v đính chính CV số 6180/TCHQ-KTTT và CV số 806/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan đã có 02 côngvăn: số 6180/TCHQ-KTTT ngày 01/12/2008 và công văn số 806/TCHQ-KTTT ngày17/2/2009 hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTCngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Do sơ suất trong khâu đánh máyđã trích dẫn sai tên tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước, vìvậy toàn bộ những dòng có ghi "tài khoản tạm gửi" nay Tổng cục Hảiquan xin sửa lại là "tài khoản tiền gửi".

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác đơn vị biết và thống nhất thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Văn Nhân