BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 896/CT-THNVDTng ày 8/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn chính sách ưu đãi về thuế khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh ký quyết định số 2153/QĐ-UB về việc cấp ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Bảo Long trên cơ sở các quy định về ưu đãi tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty không triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy gạch ốp lát Looc- ko Bảo Long như nêu tại Quyết định số 2153/QĐ-UB ngày29/6/2004 nêu trên. Tháng 4/2009 Công ty chuyển địa điểm thực hiện dự án vàtháng 1/2011 mới bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy gạch ốp lát Looc- ko BảoLong. Do đó, việc xác định các ưu đãi đối với Công ty được căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm Công ty TNHH Bảo Long chính thức triển khai thực hiện dự án, được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư và thực tế các điều kiện mà Công ty TNHH Bảo Long đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định ./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC -TCT
- Vụ PC - BTC
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam