TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1203/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu hao giá trị quyền sử dụng đất và thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty liên doanh căn hộ cao cấp DAKLAK-Nhật Bản
149 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM

Trả lời văn bản số 93/CV ngày 29/09/2005 của Công ty Liên doanh căn hộ cao cấp Daklak-Nhật Bản về khấu hao giá trị quyền sử dụng đất và thuế nhà thầu nước ngoài đối với lãi tiền vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay: Tổng cục Thuế đã có công văn số 2426 TCT/NV5 ngày 25/6/2002 hướng dẫn cụ thể về vấn đề này (xin xem bản đính kèm), theo đó, trường hợp hợp đồng tín dụng ký trước 01/01/1999, thỏa thuận gia hạn nợ không làm thay đổi đến lãi suất và thời hạn thanh toán và thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng thì khoản vay này không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu. Trường hợp Công ty ký hợp đồng vay vốn với Tập đoàn Kanematsu Nhật Bản ngày 12/12/1998, thời gian hoàn trả vốn là đến 31/12/2003; đến 08/02/2002, Công ty ký thỏa thuận gia hạn nợ đến năm 2025 thì khoản vay của Công ty thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu. Thời gian tính thuế nhà thầu áp dụng từ 01/01/2004 (là ngày hợp đồng tín dụng cũ hết thời hạn).

2. Về vấn đề trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất trong trường hợp góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất: Hiện nay, vấn đề này các đơn vị đang thực hiện không thống nhất. Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chung về vấn đề này. Đề nghị Công ty chờ hướng dẫn chung của Bộ Tài chính. Trong khi chờ hướng dẫn chung của Bộ Tài chính, trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Tài chính đối ngoại (đơn vị chủ trì soạn thảo công văn) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh căn hộ cao cấp Daklak-Nhật Bản biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Cục thuế TPHCM;
- Các Vụ CĐKT, CST, PC, TCĐN, Cục QLCS;
- Ban PC-CS;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến