THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: điều chỉnh diện tích KCN Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4015/BKHĐT-QLKKT ngày 22 tháng 6 năm 2011; Công Thương tại văn bản số 5250/BCT-NL ngày 14 tháng 6 năm 2011 và Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2566/BTNMT-KH ngày 14 tháng 7 năm 2011 về việc điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1.250 ha xuống 850 ha.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan để thực hiện đầu tư đối với Dự án đầu tư khu công nghiệp Long Sơn và Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng,
Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5). Hp (21).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải