BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1204/BGTVT-KHĐT
V/v: Bổ sung quy hoạch bến cảng trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 41/UBND-VP ngày07/01/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, văn bản số 2417/CHHVN-KHĐT ngày20/11/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam, văn bản số 29/CV-HL ngày 26/02/2009 củaCông ty CP Đầu tư và XDGT Hồng Lĩnh về việc bổ sung quy hoạch cảng trạm nghiềnxi măng Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5.

Căn cứ văn bản số 6055/VPCP-CN ngày 22/10/2007 của Văn phòngChính phủ về việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biểnViệt Nam đến năm 2010;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, chấp thuận bổ sung quy hoạch cảng trạmnghiền xi măng Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực TP. Hồ ChíMinh - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu (Nhóm 5) như đề nghị của UBND tỉnh Bà RịaVũng Tàu và Cục Hàng hải Việt Nam tại các văn bản nêu trên. Việc triển khai dựán, đề nghị Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

2. Giao Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, cập nhật bổ sung quyhoạch; thoả thuận các nội dung chi tiết và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện cácbước tiếp theo theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chốngcháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, XD, CT;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ