TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH môi trường xanh.
Địa chỉ: Lô H10E KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM.
Mã số thuế: 0301822388

Trả lời văn thư số 05/CV /MTX-14 ngày20/1/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2014/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từngày 01/01/2014):

+ Tại khoản 11 Điều 4 quy định đốitượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa,công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịchvụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả....”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tạiĐiều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở cáckhâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

...”

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày01/01/2014 các dịch vụ thu dọn, xử lý rác và chất phế thải cho các tổ chức, cánhân trong và ngoài khu công nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và áp dụngthuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 1;
- Lưu: (HC,TTHT)
233-20737 (18/02/2014)Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga