TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1204/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 141/KHĐT-DN ngày 10/1/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế TNDN của Công ty TNHH Seafood VN, Tổng cục Thuế có ý kíên như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2, Điều 50, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư… Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết thời hạn được hưởng ưu đãi thuế theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang áp dụng thuế suất 25% và trường hợp đang nộp thuế theo thuế suất 25% thì được tiếp tục thực hiện mức thuế suất này đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư đã cấp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Seafood không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Giấy phép đầu tư thì sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25%.

Trường hợp Công ty TNHH Seafood, tại thời điểm điều chỉnh Giấy phép đầu tư, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Giấy phép đầu tư thì thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, cụ thể, Công ty sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 20% trong thời gian 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đối với dự án chế biến hải sản từ nguồn nguyên liệu trong nước. Hết thời hạn 10 năm, Công ty chuyển sang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 25%.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến