BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/BNN-TT
V/v ý kiến của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội

Phúc đáp công văn số 415/UBND-TNMT ngày 15 tháng 01năm 2013 của Quý Ủy ban về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biệnpháp giải quyết khi thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 củaChính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được ban hành (gọi tắt là Nghị địnhsố 42/2012/NĐ-CP ) có hiệu lực từ 1/7/2012. Vì vậy, các đề xuất, kiến nghị của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều4 và khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 5 thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn không đủ thẩm quyền cho phép như đề nghị của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện các quy địnhtại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9, tại khoản 2 Điều 12 củaNghị định số 42/2012/NĐ-CP , Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổsung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng;giao Bộ Tài chính hướng dẫn nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trong trường hợpchủ đầu tư không thực hiện phương án nói trên tại địa phương có dự án. Tìnhhình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên như sau:

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợđể bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP trong đócó quy định về nộp, quản lý và sử dụng kinh phí như nêu trên.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoànthiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt vàbù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụngtheo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ; dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 4/2013. Dựthảo Thông tư đã quy định rõ chủ đầu tư phải xây dựng phương án thực hiện đồngthời các quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9. Dự thảo cũng làm rõ khisử dụng lớp đất mặt của diện tích được giao, cho thuê để cải tạo đất lúa khácthành đất chuyên trồng lúa nước thì diện tích đất trồng lúa này được tính vàodiện tích bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất.

Thời điểm lập phương án là sau khi có ý kiến chấpthuận địa điểm đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền trình Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt trước khi ra quyết địnhgiao đất, cho thuê đất. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện sau khi được giao đất, chothuê đất dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

3. Khoản 2 Điều 3 Nghị định số42/2012/NĐ-CP quy định đất chuyên trồng lúa nước là đất đang trồng hoặc cóđủ điều kiện trồng được hai vụ lúa nước trong năm. Như vậy, trường hợp đấtnguyên là chuyên trồng lúa nước mặc dù đã được chuyển sang trồng cây ngắn ngàykhác nhưng hiện nay vẫn đủ điều kiện về đất đai, thủy lợi, giao thông nội đồng… để trồng 2 vụ lúa/năm trở lên thì vẫn được tính là đất chuyên trồng lúa nước.

4. Để hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị địnhsố 42/2012/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn các địa phương về việcchuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồnglúa. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện theođúng quy định và hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhậncác phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị địnhsố 42/2012/NĐ-CP đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TNMT thành phố Hà Nội;
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám