BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/TCHQ-TXNK
V/v nộp dần tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH OL PLASTIC VN.
(331 Ấp 1A, An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số OL/2013 ngày24/1/2014 của Công ty TNHH OL PLASTIC VN về việc nộp dần tiền thuế nợ; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Việc nộp dần tiền thuế nợ được quyđịnh tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 củaChính phủ; Điều 132 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện và liên hệ trực tiếp với đơn vị hảiquan nơi Công ty đang có nợ thuế để được hướng dẫn và xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH OL PLASTIC VN được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang