BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1205 TCT/NV3
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công an
- Tổng Cục Hải quan
- Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 517/FPT-FBP ngày 03/03/2003 của Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Bộ Khoa học và Công nghệ về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng là thiết bị dự phòng gồm 01 (một) bộ máy quét ảnh và 01 (một) bộ bút đọc mã vạch do Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT nhập khẩu và ủy thác cho Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát - Bộ Công an. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 19, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì lô hàng là thiết bị dự phòng gồm 01 (một) bộ máy quét ảnh và 01 (một) bộ bút đọc mã vạch (thộc tờ khai nhập khẩu số 8099/NK /KD/GL ngày 05/12/2002 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội) nhập khẩu cùng một hợp đồng với lô hàng thiết bị nhập khẩu theo kế hoạch năm 2002 do Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT nhập khẩu ủy thác cho Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát - Bộ Công an để phục vụ an ninh không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Đề nghị Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT gửi cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các hồ sơ theo qui định đề được giải quyết theo luật định gồm:

- Giấy xác nhận hàng hoá nhập khẩu phục vụ an ninh của Bộ Công an;

- Danh mục hàng hoá nhập khẩu trong chỉ tiêu hạn ngạch nhập khẩu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (do Bộ Thương mại hoặc Tổng Cục Hải quan cấp);

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (trường hợp nhập khẩu ủy thác).

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Bộ Công an, Tổng Cục Hải quan, Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An