VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Thực hiện Dự án đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 766/UBND-CN ngày 27 tháng 01 năm 2014) về việc xin cơ chế đầu tư thực hiện Dự án đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk căn cứ Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ