BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12052/BCT-XNK
V/v hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt

Triển khai thực hiện Quyết định số 1877/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giaochỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2012;

Căn cứ kết quả thực hiện nhập khẩu,kinh doanh xăng dầu năm 2011, đăng ký hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2012, khảnăng nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp và sau khi cân đối nguồncung, cơ cấu xăng dầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước;

Bộ Công thương thông báo như sau:

Tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầutối thiểu cho doanh nghiệp thực hiện năm 2012 theo số lượng, chủng loại cụ thểtại Phụ lục kèm theo công văn này. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tìnhhình thực tế, Bộ Công Thương có thể phân giao bổ sung hạn mức tối thiểu xăngdầu cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thựchiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 củaChính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định cụ thể sau:

- Căn cứ tình hình thị trường vànguồn cung sản phẩm từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất để tính toán kế hoạch nhập khẩuxăng dầu, đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường nội địa về số lượng, cơ cấu vàthường xuyên đảm bảo mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày (cảvề số lượng và cơ cấu chủng loại) theo đúng quy định).

- Không nhập khẩu thấp hơn hạn mứcnhập khẩu tối thiểu được giao cả năm và đảm bảo thực hiện nhập khẩu đúng tiếnđộ (3 tháng, 6 tháng,…) theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuậtvà quy định hiện hành về quản lý chất lượng xăng dầu.

- Số lượng xăng dầu kinh doanh tạmnhập tái xuất không tính vào hạn mức nhập khẩu doanh nghiệp được giao tại vănbản này.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo định kỳ về thực hiện nhập khẩu xăng dầu hàng tháng và lũy kế đến kỳ báo cáo(chi tiết theo mục đích: nhập khẩu tự doanh, nhập khẩu ủy thác, nhập khẩu phụcvụ sản xuất và pha chế, tạm nhập tái xuất). Báo cáo hàng tháng gửi về Bộ CôngThương (Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Kế hoạch) chậm nhấtvào ngày 10 của tháng tiếp theo.

- Trường hợp có nhu cầu điều chỉnhhạn mức nhập khẩu tối thiểu, doanh nghiệp gửi văn bản về Bộ Công Thương chậmnhất là ngày 30 tháng 9 năm 2012 để được xem xét điều chỉnh phù hợp với yêu cầuthực tế.

Việc nhập khẩu xăng dầu thực hiệntheo quy định hiện hành.

Văn bản này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TTTN, KH, NL;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

PHỤ LỤC

HẠNMỨC NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TỐI THIỂU NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU NAMVIỆT
(Phụ lục kèm theo công văn số 12052/BCT-XNK ngày 29 tháng 12 năm 2011 của BộCông Thương)

Đơnvị tính: m3/tấn

STT

Mặt hàng

Số lượng

1

Xăng (m3)

20.000

2

Diesel (m3)

30.000

3

Madút (tấn)

10.000

Tổng số (m3/tấn)

60.000