BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1206/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Quảng Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn đềngày 16 tháng 3 năm 2009 của Công ty Olumpus Pacific Minerals Inc có trụ sởđóng tại thành phố Đà Nẵng đề nghị về việc vận dụng chế độ phụ cấp thu hút mức70% so với mức lương cơ bản đối với một số nhân viên của các Công ty TNHH VàngPhước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (đóng tại huyện Phước Sơn,tỉnh Quảng Nam) mà Công ty Olympus Pacific Minerals Inc có tham gia góp vốn (cụthể tại công văn kèm theo).

Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đề nghị quý Sở căn cứ điều kiện áp dụng phụ cấp thu hút quy định tạiThông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch BộNội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Uỷ ban dân tộc hướng dẫnthực hiện chế độ phụ cấp thu hút và mặt bằng tiền công trên thị trường, xemxét, có ý kiến cụ thể về mức phụ cấp thu hút áp dụng tại địa bàn theo đề nghịcủa Công ty nêu trên.

Rất mong quý Sở sớm cho ý kiến để Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội kịp trả lời doanh nghiệp./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành