BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1206/TCT-PCCS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 1059/CT-HTr ngày 22/1/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội vềchính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiThỏa thuận kèm theo Hiệp định tín dụng VL-01 ký ngày 18/7/2001 giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhândân Lào quy định: “Các nhà thầu/nhà cung ứng, nhà tư vấn Việt Nam thực hiện dựán xây dựng đường 18B tại Lào thuộc Hiệp định tín dụng này được miễn các loạithuế, phí tại Lào (trong đó bao gồm cả thuế doanh thu, thuế lợi túc và thuếxuất nhập khẩu)

TạiKhoản 2m Điều 8 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày17/6/2003 quy định khoản thu nhập chịu thuế khác bao gồm: “Các khoản thu nhậpnhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài”

Căncứ vào các quy định nêu trên thì Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân (là đơn vịthi công công trình “Nhà kỹ sư tư vấn đường 18B Lào” theo hợp đồng giao nhậnthầu số 130/KHTK ngày 8/2/2002 ký với Tổng công ty xây dựng công trình giaothông 1) được miễn các loại thuế, phí tại Lào nhưng phải nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp và các loại thuế khác (nếu có) tại Việt Nam đối với công trình 18BLào theo quy định hiện hành.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Vụ PC;
- CT CP XD Vạn Xuân;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương