BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1206TCHQ/KTTT
V/v: gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty XNK Ngũ Cốc
(359 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM)

Trảlời công văn số 875/GRC-KHKDXNK-04 ngày 29/11/2004 của Công ty XNK Ngũ Cốc về đềnghị gia hạn nộp thuế cho lô hàng túi plastic vô trùng nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đểcó cơ sở giải quyết chậm nộp thuế nhập khẩu cho Công ty XNK Ngũ cốc như đề nghịcủa quý Công ty theo đúng quy định tại mục I Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTCngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ,xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanhnghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan, đề nghị Công ty XNKNgũ Cốc gửi các giấy tờ sau về Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyếttheo thẩm quyền:

-Văn bản đề nghị chậm nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN, nêu rõ nguyên nhân,khó khăn của doanh nghiệp và các khoản phải nộp NSNN, thời gian đề nghị chậmnộp thuế.

-Bản photocopy (có đóng dấu sao y bản chính) tờ khai hải quan, thông báo thuếliên quan tới số thuế đơn vị xin chậm nộp.

-Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tài chính địa phương vềgiá trị tài sản bị thiệt hại do thiên tai làm ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanhcủa Công ty và do đó Công ty chưa có điều kiện nộp thuế.

Căn cứhồ sơ trên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét, giải quyết đề nghị chậmnộp thuế cho Công ty nếu số thuế đề nghị chậm nộp từ 500 triệu đồng trở xuống.Đối với số thuế đề nghị chậm nộp trên 500 triệu đồng sẽ do Tổng cục Hải quanxem xét xử lý.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty XNK Ngũ Cốc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- HQ TP.HCM
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An