BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1207/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Khách sạn nhà hát
(Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 14- 2009/KSHN ngày 18 tháng 3 năm 2009của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2, Điều 80 và Điều 140 của LuậtBảo hiểm xã hội thì bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2009đối với người lao động là công dân Việt Nam ký kết hợp đồng lao động hoặc hợpđồng làm việc với người sử dụng từ 10 lao động trở lên mà các hợp đồng nàykhông xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba sáutháng. Vì vậy, kể từ ngày 01/01/2009 doanh nghiệp và người lao động theo quyđịnh trên có trách nhiệm nộp quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghịđịnh số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ.

2. Tại khoản 1, Điều 42 của Bộ luật Lao động quy định khichấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyêntrong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng laođộng có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa thánglương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1,Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quyđịnh không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theoquy định của pháp luật lao động.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009 trởđi, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng laođộng từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thấtnghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởng trợ cấp thôi việc mà dưới 12tháng thì được làm tròn theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 để tính hưởng trợ cấp thôi việc, cụ thể:

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 01 tháng đếndưới 06 tháng được làm tròn thành 1/2 năm;

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 6 tháng đếndưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.

Ví dụ, nhân viên A làm việc cho Công ty B từ ngày 02/4/2008đến ngày 02/4/2009 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từ ngày 01/01/2009 đến ngày02/4/2009 nhân viên A tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, nhân viên A cóthời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc là 8 tháng (12 tháng làm việc - 4 thángđóng bảo hiểm thất nghiệp), được làm tròn thành một năm để tính trợ cấp thôiviệc theo quy định.

3. Theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Nghị định số127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căncứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luật lao động là tiềnlương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khimất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấpbậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thì tiền lương làm căn cứ tínhtrợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công tyđược biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành