BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1207 TCT/NV6
V/v thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2782 CT-NV ngày 20/3/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 16/8/2002 của Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy quy định: “Đối tượng áp dụng là các cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc quy định, đồng thời bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, thì các cơ sở kinh doanh mặt hàng xe chuyên dùng như xe đào, xe ủi, xe xúc, xe nâng, máy cày, máy kéo... không thuộc đối tượng áp dụng bị xử lý truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 69/2002/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp nếu phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng xe chuyên dùng nêu trên nếu vi phạm ghi giá hoá đơn thấp hơn giá thực tế thu tiền bị xử lý về hành vi khai man trốn thuế theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương