VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/VPCP-QHQT
V/v: Sử dụng vốn dư của dự án ADB5

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8074/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2011 và số 829/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 02năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17941/BTC-QLN ngày 30 tháng 12năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 423/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 01năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 473/NHNN-HTQT ngày 02tháng 02 năm 2012 về việc sử dụng vốn dư của dự án Cải tạo, nâng cấp mạng lướigiao thông khu vực miền Trung (ADB5), vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giao thông vận tải sử dụng khoản vốn dư dochênh lệch tỷ giá giữa đồng tiền vay (đồng SDR) và đồng tiền sử dụng trongquyết định đầu tư (USD) để đầu tư một số đoạn tuyến nằm trong danh mục đã đượcphê duyệt của Dự án ADB5 nhưng chưa thực hiện do thiếu vốn với nguyên tắc khônglàm tăng vốn đối ứng của dự án.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan, chịutrách nhiệm phê duyệt điều chỉnh bổ sung đối với dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam