BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1208/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH ắc quy GS Việt Nam
 (số 18 đường số 3 KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 0204/GSV-HC09 ngày 8 tháng 4 năm 2009của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1, Điều 42 của Bộ luật Lao động quy định khichấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyêntrong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng laođộng có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa thánglương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1,Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CPngày 12/12/2008 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quyđịnh không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theoquy định của pháp luật lao động.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009 trởđi, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng laođộng từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thấtnghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởng trợ cấp thôi việc mà dưới 12tháng thì được làm tròn theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 để tính hưởng trợ cấp thôi việc, cụ thể:

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 01 tháng đếndưới 06 tháng được làm tròn thành 1/2 năm;

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 6 tháng đếndưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.

Ví dụ, nhân viên A làm việc cho Công ty B từ ngày 02/4/2008đến ngày 02/4/2009 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từ ngày 01/01/2009 đến ngày02/4/2009 nhân viên A tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, nhân viên A cóthời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc là 8 tháng (12 tháng làm việc - 4 thángđóng bảo hiểm thất nghiệp), được làm tròn thành một năm để tính trợ cấp thôiviệc theo quy định.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CPngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độtrợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luật lao động là tiền lương theo hợpđồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làmhoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chứcvụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thì tiền lương làm căn cứ tínhtrợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công tyđược biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành