TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1208/TCT-ĐTNN
V/v: Chi về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH SAMYANG Việt Nam

Trả lời công văn số 02TCT 2006/SYVN ngày 09/02/2006 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Samyang Việt Nam về chi phí vận chuyển hàng hóa của Công ty trong trường hợp chậm tiến độ sản xuất, giao hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Samyang Việt Nam ký hợp đồng bán hàng hóa cho Công ty nước ngoài (Công ty Samyang Tongsang), trong Phụ lục hợp đồng có quy định việc Công ty Samyang Việt Nam có thể thuê vận chuyển hàng không để kịp thời hạn giao hàng tại nước đến theo sự chỉ định của Công ty Samyang Tongsang trong trường hợp sản xuất chậm tiến độ và phải chịu trách nhiệm thanh toán cước vận chuyển hàng không và các chi phí liên quan, thì các chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không và các chi phí liên quan này của Công ty TNHH Samyang Việt Nam được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có đủ chứng từ hợp pháp theo quy định).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Samyang Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến