BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Nhập khẩu hàng hóa của dự án ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 949/HQQNg-NV ngày 17/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc quyết toán việc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với vướng mắc nêu tại khoản 1 công văn số 949/HQQNg-NV:
Theo quy định tại khoản 12 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa của cơ sở đóng tàu được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định, phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư phục vụ cho việc đóng tàu...
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, nếu kết quả kiểm tra xác định hợp đồng đóng tàu bị ngừng triển khai do các bên gặp khó khăn đúng như trình bày tại công văn số 949/HQQNg-NV thì yêu cầu Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể về việc sử dụng hàng hóa đã được miễn thuế. Căn cứ kế hoạch này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, quản lý hàng hóa đã được miễn thuế. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng không sử dụng đúng mục đích thì phải kê khai nộp thuế, tiền chậm nộp (nếu có) theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
2. Đối với vướng mắc nêu tại khoản 2 công văn số 949/HQQNg-NV:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tham khảo nội dung công văn số 4469/TCHQ-TXNK ngày 24/4/2014 trả lời Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp có vướng mắc đề nghị gửi hồ sơ cụ thể về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST-Liên (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?