TỔNG CỤC THUẾCỤC THU TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12084/CT -TTHTV/v: thuế giá trị gia tăng

ThànhphốHồChí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Việt Can
Địa chỉ: P.4A, t
òa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12Mã số thuế: 0302438819

Trả lời văn bản s 04VC-CT/2015 ngày 19/11/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Điều 2 quy định đi tượng chịu thuế GTGT:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điểm e Khoản 19 Điều 4 quy định đi tượng không chịu thuế GTGT:

“19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản ca tổ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diệncủa ViệtNam để làm căn cứ kê khai thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam đ viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty bán trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế (là đơn vị nhận tài trợ từ Tổ chức Orbis để thực hiện hoạt động khám sàng lọc bệnh võng mạc trẻ sơ sinh non trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại khu vực miền Trung Việt Nam”) thì không đáp ứng điều kiện quy định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại Điểm e Khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Công ty lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Bệnh viện theo mức thuế suất quy định của hàng hóa được cung cấp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:-Như trên;
-
P.Pháp Chế;
-
P.Ktra 2;
-
Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần
Thị Lệ Nga