BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12085/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam;
-
Công ty TNHH mỏ Niken Bản Phúc;
-
Công ty TNHH SXKD thực phẩm chay Âu Lạc;
-
Công ty Nhôm định hình Sapa Bến Thành;
-
Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina.

Thời gian vừa qua Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một sốdoanh nghiệp về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưuđãi tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013. Cụ thể Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam kiến nghị giảmthuế xuất khẩu quặng apatit; Công ty TNHH mỏ Niken Bản Phúc kiến nghị giảm thuếxuất khẩu tinh quặng niken; Công ty TNHH SXKD thực phm chay Âu Lạc kiến nghị giảm thuế các mặt hàng là máy mócdùng trong chế biến và sản xuất thực phẩm công nghiệp; Công ty Nhôm định hìnhSapa Bến Thành kiến nghị giảm thuế nhập khẩunhôm thỏi hợp kim; Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina kiến nghị giảm thuế mặt hàng bộ phận dùng cho máy thutruyền hình, về các kiến nghị này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 3/1/2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếuchỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Trongđó có giao Bộ Tài chính: “...Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cn giảm thuế để thực hiện cam kết quốctế”. Nội dung nàytiếp tục được nêu lại tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính,ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo đó, trưc mắtBộ Tài chính không điều chỉnh giảm thuế xuất khu, nhập khucác mặt hàng theo các kiến nghị của doanh nghiệp nêu trên và đề nghị tiếp tụcthực hiện theo mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp, Hiệp hội và cácđơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
-
Vụ Pháp chế;
-Vụ Hợp tác quốc tế;
- u: VT, CST (PXNK)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi