BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1209/BNN-TCTL
V/v đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được công văn số 321/PCVB-VPCP ngày 16/03/2011 của Văn phòng Chínhphủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướngChính phủ đề nghị đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn huyện Tuy Phong tạicông văn số 910/UBND-ĐTQH ngày 07/03/2011. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có ý kiến như sau:

Tuyến đê, kè biển thị trấn LiênHương, huyện Tuy Phong thuộc danh mục các công trình được đầu tư theo Quyếtđịnh số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình củng cố nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Năm 2011,ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh 20 tỷ để củng cố, nâng cấp đê biển, đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, sắp xếpthứ tự ưu tiên, bố trí kinh phí đã được Trung ương đầu tư trong năm kế hoạch2011 nêu trên và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương để triểnkhai thực hiện đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, gópphần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủxem xét, hỗ trợ kinh phí khi có nguồn vốn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quantâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch-ĐT; Tài chính;
- Sở NN&PTNT Bình Thuận;
- Lưu VT, TCTL. (VT, ĐĐ. 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học